Unicode Accents

Character ASCII
(0-127)
ISO/IEC
8859-1
Unicode (hex) HTML
¦
-
0166 U+00A6 ¦
§ (Section)
-
0167 U+00A7 §
´ (Acute)
[resumé]
á Á
é É
í Í
ó Ó
ú Ú
ý Ý
-0180

0225 / 0193
0233 / 0201
0237 / 0205
0243 / 0211
0250 / 0218
0253 / 0221
U+00B4

U+00E1 U+00C1
U+00E9 U+00C9
U+00ED U+00CD
U+00F3 U+00D3
U+00FA U+00DA
U+00FD U+00DD
&acute

áÁ
éÉ
íÍ
óÓ
úÚ
ýÝ
^ ˆ (Circumflex)
[château]
â Â
ê Ê
î Î
ô Ô
û Û
94    


094

0226 / 0194
0234 / 0202
0238 / 0206
0244 / 0212
0251 / 0219
U+005E

U+00E2 U+00C2
U+00EA U+00CA
U+00EE U+00CE
U+00F4 U+00D4
U+00FB U+00DB
ˆ  

â â
ê Ê
î Î
ô Ô
û Û
¨ (Umlaut/Dieresis)
[naïve]
ä Ä
ë Ë
ï Ï
ö Ö
ü Ü
-


0168

0228 / 0196
0235 / 0203
0239 / 0207
0246 / 0214
0252 / 0220
U+00A8

U+00E4; U+00C4
U+00EB U+00CB
U+00EF U+00CF
U+00F6 U+00D6
U+00FC U+00DC
¨ 

ä Ä
ë Ë
ï Ï
ö Ö
ü Ü
©
-
0169 U+00A9 ©
-
0153
U+2122 ™ (Unregistered TM)
®
-
0174 U+00AE ® (Registered TM)
` (Grave)
[voilà]
à À
è È
ì Ì
ò Ò
ù Ù
96


096

0224 / 0192
0232 / 0200
0236 / 0204
0242 / 0210
0249 / 0217
U+0060

U+00E0 U+00C0
U+00E8 U+00C8
U+00EC U+00CC
U+00F2 U+00D2
U+00F9 U+00D9
Do not use the grave character
 as a left quote

à À
è È
ì Ì
Ò Ò
Ù Ù
˜ ∼ (Tilde)
[mañana]
ã Ã
ñ Ñ
õ Õ
126 


 

0126/0152

0227 / 0195
0241 / 0209
0245 / 0213
U+02DC U+007E

U+00E3 U+00C3
U+00F1 U+00D1
U+00F5 U+00D5
˜ ∼  

ã Ã
ñ Ñ
õ Õ
¸ (Cedilla)
[façade]
ç Ç
  0184

0231 / 0199
U+00B8

U+00E7 U+00C7
¸

ç Ç

To add a unicode character (in Hex) to an HTML page, prefix it with &#x for example Á will display Á
To add a unicode character (Integer) to an HTML page, prefix it with &# for example û will display û

On the Apple Macintosh, diacritical marks can be added to some characters by prefixing with an Option key:
Ácute =Option+e, Circumflex = Option+i, Ümlaut = Option+u, Grave=Option+` , Tilde=Option+n

For example Option+i, A  will produce Â

Also Cedilla '¸' = Option+c and Eszett 'ß' = Option+s

Greek Alphabet

Character name Unicode HTML
Α α Alpha U+2C6D / U+0251 Ɑ (Ɑ) / ɑ (ɑ)
Β β Beta U+0392 / U+03B2 Β (Β) or Β (Β)
β (β) or β (β)
Γ γ Gamma U+0393 / U+03B3 Γ (Γ) or Γ (Γ)
γ (γ) or γ (γ)
Δ δ Delta U+0394 / U+03B4 Δ (Δ) or Δ (Δ)
δ (δ) or δ (δ)
Ε ε Epsilon U+0395 / U+03B5 Ε (Ε) or Ε (Ε)
ε (ε) or ε (ε)
Ζ ζ Zeta U+0396 / U+03B6 Ζ (Ζ) or Ζ (Ζ)
ζ (ζ) or ζ (ζ)
Η η Eta U+0397 / U+03B7 Η (Η) or Η
η (η) or η
Θ θ Theta U+0398 / U+03B8 Θ (Θ) or Θ
θ (θ) or θ
Ι ι Iota U+0399 / U+03B9 Ι (Ι) or Ι
ι (ι) or ι
Κ κ Kappa U+039A / U+03F0 Κ (Κ) or Κ
κ (κ) orκ
Λ λ Lambda U+039B / U+03BB Λ (Λ) or Λ
λ (λ) or λ
Μ μ Mu U+039C / U+03BC Μ (Μ) or Μ
μ (μ) or μ
Ν ν Nu U+039D / U+03BD Ν (Ν) or Ν
ν (ν) or ν
Ξ ξ Xi U+039E / U+03BE Ξ (Ξ) or Ξ
ξ (ξ) or ξ
Ο ο Omicron U+039F / U+03BF Ο (Ο) or Ο
Ο (ο) or ο
Π π Pi U+03A0 / U+03C0 Π (Π) or Π
π (π) orπ
Ρ ρ Rho U+03A1 / U+03F1 Ρ (Ρ) or Ρ (Ρ)
ρ (ρ) or ρ (ρ)
ϱ (ϱ)
Σ σ ς Sigma U+03A3 / U+03C3 / U+03C2
at the end of a word the lowercase is ς (U+03C2)
Σ (Σ) or Σ (Σ)
σ (σ) or σ (σ)
΢ (΢) / ς (ς)
Τ τ Tau U+03A4 / U+03C4 Τ (Τ) or Τ (Τ)
τ (τ) or τ (τ)
Υ υ Upsilon U+03A5 / U+03C5 Υ (Υ) or Υ (Υ)
υ (υ) or υ (υ)
Φ φ Phi U+03A6 / U+03C6 Φ (Φ) or Φ (Φ)
φ (φ) or φ (φ)
Χ χ Chi U+03A7 / U+03C7 Χ (Χ) or Χ (Χ)
χ (χ) or χ (χ)
Ψ ψ Psi U+03A8 / U+03C8 Ψ (Ψ) or Ψ (Ψ)
ψ (ψ) or ψ (ψ)
Ω ω Omega U+03A9 / U+03C9 Ω (Ω) or Ω (Ω)
Ω (ω) or ω (ω)

Character ASCII ISO/IEC
8859-1
Unicode HTML
¢ (cent)   0162 U+00A2 ¢
£ (Pound Sterling)   0163 U+00A3 £
¤ (Gen currency)   0164 U+00A4 ¤
€ (Euro/EU)   0164 U+20AC €
¥ (Yen)   0165 U+00A5 ¥

Entering character codes at the terminal:

In Windows to input a 4 digit decimal ISO/IEC code, hold down the ALT key, type e.g. 0164 on the numeric keypad, then release ALT.

In bash type echo $'\xNN' where NN is a two digit (hex) unicode, this covers the Hex values 20 to 7e as shown below:

<space>!"#$%&'()*+,-./0123456789 :;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\]^_` abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Plus the alphabet A-Z,a-z and 0-9

bash will also accept the following special characters with Alt-key and Alt-Shift-key combinations:

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝ Þßàáâãäåæçèéêëìíîïð ñòóôõö÷ø ùúûüýþÿ
(equivalent to Hex A1-FF)

“Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own” ~ Johann Wolfgang von Goethe

Related:

Unicode Apostrophe, Currency, Dashes, fractions.
Unicode input utility for Windows (FileFormat.info)
FileFormat.info - Unicode characters
Unicode characters - Wikipedia


Copyright © 2013-2022 Emw3.com
Some rights reserved